ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพญ. นันทรัตน์ อภิวันทนกุล

ชื่อเล่น : หมอไมล์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาฯ
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Thai Board of Orthodontics)

ทพญ. เกตุกัญญา สุวรรณประทีป

ชื่อเล่น : หมอเกด

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • ประกาศณียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพ.ดร. อาทิตย์ มโนภินิเวศ

ชื่อเล่น : หมอลุ๊ค

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ฯ  2000
 • ปริญญาเอกจัดฟัน TMDU, Tokyo 2006

ทพญ พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข

ชื่อเล่น : หมอหมิว

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Thai Board of Orthodontics)

ทพญ.พิชนี แซ่อาวเอี้ยง

ชื่อเล่น : หมอเชอรี่

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทยคลินิก หลักสูตรนานาชาติ สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ขนิษฐา​ เทียน​ชนะ​ไชยา

ชื่อเล่น : หมอเมย์

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพ. ศุภชัย อันมานะตระกูล

ชื่อเล่น : หมอจั๊ม

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)

• ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. พรรณปพร นิมศรีสุขกุล

ชื่อเล่น : หมอต้อง

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา