ทันตแพทย์ทั้งหมด


ทันตแพทย์จัดฟัน

ทพญ. นันทรัตน์ อภิวันทนกุล

ชื่อเล่น : หมอไมล์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาฯ
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Thai Board of Orthodontics)

ทพญ. เกตุกัญญา สุวรรณประทีป

ชื่อเล่น : หมอเกด

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • ประกาศณียบัตรชั้นสูงสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพ.ดร. อาทิตย์ มโนภินิเวศ

ชื่อเล่น : หมอลุ๊ค

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ฯ  2000
 • ปริญญาเอกจัดฟัน TMDU, Tokyo 2006

ทพญ พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข

ชื่อเล่น : หมอหมิว

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมจัดฟัน (Thai Board of Orthodontics)

ทพญ.พิชนี แซ่อาวเอี้ยง

ชื่อเล่น : หมอเชอรี่

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทยคลินิก หลักสูตรนานาชาติ สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.ขนิษฐา​ เทียน​ชนะ​ไชยา

ชื่อเล่น : หมอเมย์

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพ. ศุภชัย อันมานะตระกูล

ชื่อเล่น : หมอจั๊ม

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)

• ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. พรรณปพร นิมศรีสุขกุล

ชื่อเล่น : หมอต้อง

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา


ทันตแพทย์ใส่ฟัน

ทพญ. ธีรัจฉรา เผือกขาว

ชื่อเล่น : หมอพลอย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)
 • ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูงสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา (High Graduate Diploma in Prosthodontic)

ทพญ. ปิยอร เจนวิทยาพันธ์

ชื่อเล่น : หมออ้อ

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพ. นนทวัฒน์ เจียงประดิษฐ์

ชื่อเล่น : หมอนนท์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล (เกียนตินิยมอันดับ1)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นเพื่อความสวยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ภัสสร บุญธีรวร

ชื่อเล่น : หมอฟ้า

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ.กฤตภาส ล้ำเลิศประเสริฐกุล

ชื่อเล่น : หมอไบรท์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์รากเทียม

ทพญ. ชนัญชิดา เอื้อวิทยาศุภร

ชื่อเล่น : หมอตี้

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิยาลัยมหิดล
• MSc. (Implantology and Dental Surgery), International Medical College, Germany

ทพ. นนทวัฒน์ เจียงประดิษฐ์

ชื่อเล่น : หมอนนท์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล (เกียนตินิยมอันดับ1)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นเพื่อความสวยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ณฐพร ดีศรีเจริญเกีรติ

ชื่อเล่น : หมอโดนัท

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2559 (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณทิตปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ.พิชญ์สินี คุณเดชานนท์

ชื่อเล่น : หมอพิน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ชัยกร ส่องแสงวัฒนากิจ

ชื่อเล่น : หมอฮุย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ. กฤตภาส ล้ำเลิศประเสริฐกุล

ชื่อเล่น : หมอไบรท์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา


ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ธัญญพร วชิรโรจน์ไพศาล

ชื่อเล่น : หมอ ยอ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์แม่ฟ้าหลวง (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ณฐพร ดีศรีเจริญเกีรติ

ชื่อเล่น : หมอโดนัท

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2559 (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณทิตปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ. วิรชา ชาญวิทยากุล

ชื่อเล่น : หมอหยง

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ฯ (เกียรตินิยมอันดับ1 )
 •  ประกาศณียบัตรบัณทิตศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2561
 • CE implant จุฬาฯ 2562

ทพญ. อิสิ สวัสดิจีระ

ชื่อเล่น : หมอหม่อน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ. รัตน์หทัย กาศยปนันทน์

ชื่อเล่น : หมอปิ่น

ประวัติการศึกษา :

• ป.ตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จบปี 2555

• ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยกรรมช่องปาก และแมกซิลโลเฟเชียล ม.มหิดล จบปี 2558

ทพญ.สิรชา คงกิตติมากุล

ชื่อเล่น : หมอมาว

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ. ชัยกร ส่องแสงวัฒนากิจ

ชื่อเล่น : หมอฮุย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์โรคเหงือก ปริทันต์

ทพ.ธนิศ จตุรเมธานนท์

ชื่อเล่น : หมอปริ๊นซ์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอับดับ 1)
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 2561

ทพญ. มานา นราธิปกร

ชื่อเล่น : หมอมานา

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต

• Master of Science Program in Periodontics Chulalongkorn university


ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทพญ. จารวี เจียรพันธ์

ชื่อเล่น : หมอออ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560 (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

พ.ต.ท. ทพญ. จิตริณี เกียรติบูรณกุล

ชื่อเล่น : หมอผึ้ง

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2545
 • ได้รับทุนเรียนต่อ Graduate diploma in forensic odontology (University of Western Australia

ทพญ.กนกภัสสร บุญดีกุล

ชื่อเล่น : หมอปราย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
 • กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

ติดต่อเรา


ทันตแพทย์ทันตกรรมทั่วไป (GP)

ทพญ.ปัญญดา ฉันทศิริเวทย์

ชื่อเล่น : หมอวิว

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล

ทพญ.โยษิตา กมลาศานิต

ชื่อเล่น : หมอนีร

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  (เกียรตินิยมอันดับ2)

ทพญ.ปณัฏฐา โกมลสุรเดช

ชื่อเล่น : หมอนัท

ประวัติการศึกษา :

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เกียรตินิยมอันดับ2 )
-กำลังศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป สถาบันทันตกรรม

ทพญ. จิณญา จุฑาแก้ว

ชื่อเล่น : หมอใหม่

ประวัติการศึกษา :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. มนสิชา​ ธัญญภูมิ

ชื่อเล่น : หมอมีน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
  (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ทันตแพทย์ทางด้านเด็ก

อ.ทพ.ดร. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

ชื่อเล่น : หมอเฮ้าส์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2533
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 • ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา2537
 • PhD in Oral Health Promotion, Tokyo Medical and Dental University, Japan

ทพญ. สุคนธา อิศวิริยะกุล

ชื่อเล่น : หมอนก

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. จิณ์นิภา บุญสมจินต์

ชื่อเล่น : หมอนุช

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 2542
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

ทพญ.ญาณิสา เวชพิทักษ์

ชื่อเล่น : หมอฟ้า

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.สุขุมาล เศรษฐีธัญญาหาร

ชื่อเล่น : หมอนุ่มนิ่ม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2556
 • วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เอกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลฯ 2561

ทพญ. นฎาประไพ สิปิยารักษ์

ชื่อเล่น : หมอต๊ะ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2553
  (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์) วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
 • Master of Management (distinction) Queen Mary University of London, United Kingdom 2557

ทพญ. รตนอร จูห้อง

ชื่อเล่น : หมอเฟิส

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย

ผศ.ทญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

ชื่อเล่น : อาจารย์หมอนัท

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาฯ
 • ประกาศณียบัตร บัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย
 • อนุมัติบัตร วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็กชีววิทยาช่องปาก จุฬา ฯ

ทพญ. หยาดฤทัย โก้สกุล

ชื่อเล่น : หมอฝน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกีรตินิยมอันดับ 2 ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • ทันตแพทศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560
 • วุฒิบัตรทันตกรรมเด็ก 2560

ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกุล

ชื่อเล่น : หมอเบล

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เอกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลฯ

ทพญ.ทิพย์ธิดา ธีรรัฐ

ชื่อเล่น : หมออาย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ2559 ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
 • ปริญญาโท ทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ.กิติวดี ชุณหวรากรณ์

ชื่อเล่น : หมอโบนัส

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2560
 • กำลังศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

ทพญ.ณิชฤทัย ตั้งนันทชัย

ชื่อเล่น : หมอนิว

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปี 2558
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภาประเทศไทย

ทพญ.ธารวิมล​ หิรัญนพเจริญ

ชื่อเล่น : หมอปลา

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ (เกียรตินิยมอันดับ​ 1)
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
 • วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภาประเทศไทย

ทพญ. วันวิสาข์ เล็กอาราม

ชื่อเล่น : หมอการ์ตูน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มศวฯ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลฯ

ทพญ. อนัญญา อุดมสิทธิ์

ชื่อเล่น : หมอจ๋าย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลฯ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลฯ

ทพญ.อารยา ศักดิ์วราภรณ์

ชื่อเล่น : หมอแมม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันศึกษาต่ออยู่หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ป.โท)
  เอกสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ณัชณิชา ศรีบุศยกาญจน์

ชื่อเล่น : หมออั้ม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา
 • ปัจจุบันศึกษาต่ออยู่หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ป.โท)
  เอกสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ชมชนก ปัญญารัตน์

ชื่อเล่น : หมอเขม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.ธนภา พุทธานุภาพ

ชื่อเล่น : หมอปัน

ประวัติการศึกษา :

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ปี2 มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา

ชื่อเล่น : หมอวิว

ประวัติการศึกษา :

 •  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำลังศึกษา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ทพญ.อภิชญา เจียมกิม

ชื่อเล่น : หมอเฟิร์น

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558
 • หลักสูตรวุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.เพ็ญผ่อง สุขสมเพียร

ชื่อเล่น : หมอปิ๊ปอ

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chiangmai University)
 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Master of science in Pediatric dentistry, Faculty of Dentistry, Chiangmai University)

ทพญ.อรย เทศน์สาลี

ชื่อเล่น : หมอมิวสิค

ประวัติการศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.พิชชาพร ปิตุวงศ์

ชื่อเล่น : หมอพิณ

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• กำลังศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ

ชื่อเล่น : หมอเจ

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Master of Science in Dentistry major in Pediatric Dentristry (International Program), Mahidol University

ทพญ.อัญชนา อารีธรรมศิริกุล

ชื่อเล่น : หมอโบว์

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

• ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

• วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. รติรัตน์ แคล้วภัย

ชื่อเล่น : หมอเบส

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์

ชื่อเล่น : หมอจูเนียร์

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ทัตพิชา กุหลาบแก้ว

ชื่อเล่น : หมอต้นไม้

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.พิม คีรีรัตน์

ชื่อเล่น : หมอแพร

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาตร์) เอก ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. มัณฑนาภรณ์ กรอุไร

ชื่อเล่น : หมอแตง

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. สลิลทิพย์ ภาคย์ธวัช

ชื่อเล่น : หมอกิ๊ฟ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ทพญ. สุกฤตา เอี่ยมพินิจกุล

ชื่อเล่น : หมอม่อน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กำลังศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาทันตแพท​ย​ศาสตร์​แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. นัทธมน เกตุกาญจโน

ชื่อเล่น : หมอเต

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. ชวรชต์ มาไพศาลสิน

ชื่อเล่น : หมอมิลค์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.จรณวัณณ์ กองจันทึก

ชื่อเล่น : หมอจ๊ะ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา (เกียรตินิยม อันดับ2)
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรการอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์เฉพาะทางอุดฟัน

ทพญ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช

ชื่อเล่น : หมอฟ้า

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กำลังศึกษาต่อ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทพญ.พิชญ์สินี คุณเดชานนท์

ชื่อเล่น : หมอพิน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.พสิกา มีนามพันธ์

ชื่อเล่น : หมออาย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา