ทันตแพทย์ใส่ฟัน

ทพญ. ลีรวรรณ บูรณะจรรยากุล

ชื่อเล่น : หมอลี

ประวัติการศึกษา :

 •  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลฯ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาฯ

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณทิต ทันตกรรมรากเทียม ( double degree )

  จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ International Medical College

ทพญ. ธีรัจฉรา เผือกขาว

ชื่อเล่น : หมอพลอย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล (เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง)
 • ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูงสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา (High Graduate Diploma in Prosthodontic)

ทพญ. ปิยอร เจนวิทยาพันธ์

ชื่อเล่น : หมออ้อ

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพ. นนทวัฒน์ เจียงประดิษฐ์

ชื่อเล่น : หมอนนท์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล (เกียนตินิยมอันดับ1)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นเพื่อความสวยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ภัสสร บุญธีรวร

ชื่อเล่น : หมอฟ้า

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ.กฤตภาส ล้ำเลิศประเสริฐกุล

ชื่อเล่น : หมอไบรท์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา