ทันตแพทย์รากเทียม

ทพญ. ชนัญชิดา เอื้อวิทยาศุภร

ชื่อเล่น : หมอตี้

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิยาลัยมหิดล
• MSc. (Implantology and Dental Surgery), International Medical College, Germany

ทพ. นนทวัฒน์ เจียงประดิษฐ์

ชื่อเล่น : หมอนนท์

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล (เกียนตินิยมอันดับ1)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นเพื่อความสวยงาม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ณฐพร ดีศรีเจริญเกีรติ

ชื่อเล่น : หมอโดนัท

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2559 (เกียรตินิยมอันดับ1)
  • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณทิตปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ.พิชญ์สินี คุณเดชานนท์

ชื่อเล่น : หมอพิน

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ. ชัยกร ส่องแสงวัฒนากิจ

ชื่อเล่น : หมอฮุย

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
  • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ. กฤตภาส ล้ำเลิศประเสริฐกุล

ชื่อเล่น : หมอไบรท์

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา