ทันตแพทย์โรคเหงือก ปริทันต์

ทพ.ธนิศ จตุรเมธานนท์

ชื่อเล่น : หมอปริ๊นซ์

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอับดับ 1)
  • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 2561

ทพญ. มานา นราธิปกร

ชื่อเล่น : หมอมานา

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยรังสิต

• Master of Science Program in Periodontics Chulalongkorn university

ติดต่อเรา