ทันตแพทย์เฉพาะทางอุดฟัน

ทพญ.สุขวสา หิรัญเมฆาวนิช

ชื่อเล่น : หมอฟ้า

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กำลังศึกษาต่อ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทพญ.พิชญ์สินี คุณเดชานนท์

ชื่อเล่น : หมอพิน

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.พสิกา มีนามพันธ์

ชื่อเล่น : หมออาย

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ
  • กำลังศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา