ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทพญ.ธัญญพร วชิรโรจน์ไพศาล

ชื่อเล่น : หมอ ยอ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์แม่ฟ้าหลวง (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ณฐพร ดีศรีเจริญเกีรติ

ชื่อเล่น : หมอโดนัท

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2559 (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • ทันตแพทยศาสตร์มหาบัณทิตปริญญาโท สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ. วิรชา ชาญวิทยากุล

ชื่อเล่น : หมอหยง

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล ฯ (เกียรตินิยมอันดับ1 )
 •  ประกาศณียบัตรบัณทิตศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2561
 • CE implant จุฬาฯ 2562

ทพญ. อิสิ สวัสดิจีระ

ชื่อเล่น : หมอหม่อน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับ1)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ. รัตน์หทัย กาศยปนันทน์

ชื่อเล่น : หมอปิ่น

ประวัติการศึกษา :

• ป.ตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต จบปี 2555

• ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยกรรมช่องปาก และแมกซิลโลเฟเชียล ม.มหิดล จบปี 2558

ทพญ.สิรชา คงกิตติมากุล

ชื่อเล่น : หมอมาว

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพ. ชัยกร ส่องแสงวัฒนากิจ

ชื่อเล่น : หมอฮุย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสมหาบัณทิต สาขาวิชา ศัลยศาสตรช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อเรา