ทันตแพทย์ทางด้านเด็ก

อ.ทพ.ดร. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

ชื่อเล่น : หมอเฮ้าส์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2533
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
 • ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา2537
 • PhD in Oral Health Promotion, Tokyo Medical and Dental University, Japan

ทพญ. สุคนธา อิศวิริยะกุล

ชื่อเล่น : หมอนก

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. จิณ์นิภา บุญสมจินต์

ชื่อเล่น : หมอนุช

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 2542
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2559

ทพญ.ญาณิสา เวชพิทักษ์

ชื่อเล่น : หมอฟ้า

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
 • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.สุขุมาล เศรษฐีธัญญาหาร

ชื่อเล่น : หมอนุ่มนิ่ม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2556
 • วิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เอกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลฯ 2561

ทพญ. นฎาประไพ สิปิยารักษ์

ชื่อเล่น : หมอต๊ะ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2553
  (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร์) วิชาเอก ทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2555
 • Master of Management (distinction) Queen Mary University of London, United Kingdom 2557

ทพญ. รตนอร จูห้อง

ชื่อเล่น : หมอเฟิส

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย

ผศ.ทญ.ดร.ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา

ชื่อเล่น : อาจารย์หมอนัท

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาฯ
 • ประกาศณียบัตร บัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย
 • อนุมัติบัตร วิทยาศาสตร ดุษฎีบัณฑิต ทันตกรรมสำหรับเด็กชีววิทยาช่องปาก จุฬา ฯ

ทพญ. หยาดฤทัย โก้สกุล

ชื่อเล่น : หมอฝน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกีรตินิยมอันดับ 2 ) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • ทันตแพทศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560
 • วุฒิบัตรทันตกรรมเด็ก 2560

ทพญ.วิไล อริยะวุฒิกุล

ชื่อเล่น : หมอเบล

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เอกทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลฯ

ทพญ.ทิพย์ธิดา ธีรรัฐ

ชื่อเล่น : หมออาย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ2559 ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
 • ปริญญาโท ทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ทพญ.กิติวดี ชุณหวรากรณ์

ชื่อเล่น : หมอโบนัส

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2560
 • กำลังศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล

ทพญ.ณิชฤทัย ตั้งนันทชัย

ชื่อเล่น : หมอนิว

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปี 2558
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยมหิดล

 • วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภาประเทศไทย

ทพญ.ธารวิมล​ หิรัญนพเจริญ

ชื่อเล่น : หมอปลา

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ (เกียรตินิยมอันดับ​ 1)
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
 • วุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภาประเทศไทย

ทพญ. วันวิสาข์ เล็กอาราม

ชื่อเล่น : หมอการ์ตูน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มศวฯ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลฯ

ทพญ. อนัญญา อุดมสิทธิ์

ชื่อเล่น : หมอจ๋าย

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดลฯ
 • กำลังศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน ทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดลฯ

ทพญ.อารยา ศักดิ์วราภรณ์

ชื่อเล่น : หมอแมม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปัจจุบันศึกษาต่ออยู่หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ป.โท)
  เอกสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ณัชณิชา ศรีบุศยกาญจน์

ชื่อเล่น : หมออั้ม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา
 • ปัจจุบันศึกษาต่ออยู่หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ป.โท)
  เอกสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.ชมชนก ปัญญารัตน์

ชื่อเล่น : หมอเขม

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.ธนภา พุทธานุภาพ

ชื่อเล่น : หมอปัน

ประวัติการศึกษา :

 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ปี2 มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา

ชื่อเล่น : หมอวิว

ประวัติการศึกษา :

 •  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำลังศึกษา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

ทพญ.อภิชญา เจียมกิม

ชื่อเล่น : หมอเฟิร์น

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1 ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558
 • หลักสูตรวุฒิบัตร ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.เพ็ญผ่อง สุขสมเพียร

ชื่อเล่น : หมอปิ๊ปอ

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery (D.D.S.), Faculty of Dentistry, Chiangmai University)
 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Master of science in Pediatric dentistry, Faculty of Dentistry, Chiangmai University)

ทพญ.อรย เทศน์สาลี

ชื่อเล่น : หมอมิวสิค

ประวัติการศึกษา :

• แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ.พิชชาพร ปิตุวงศ์

ชื่อเล่น : หมอพิณ

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• กำลังศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. เพิ่มพูน เจริญทำนุกิจ

ชื่อเล่น : หมอเจ

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• Master of Science in Dentistry major in Pediatric Dentristry (International Program), Mahidol University

ทพญ.อัญชนา อารีธรรมศิริกุล

ชื่อเล่น : หมอโบว์

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

• ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

• วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. รติรัตน์ แคล้วภัย

ชื่อเล่น : หมอเบส

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณทิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.ณัฐณิชา นามพิมพ์

ชื่อเล่น : หมอจูเนียร์

ประวัติการศึกษา :

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. ทัตพิชา กุหลาบแก้ว

ชื่อเล่น : หมอต้นไม้

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.พิม คีรีรัตน์

ชื่อเล่น : หมอแพร

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาตร์มหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาตร์) เอก ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. มัณฑนาภรณ์ กรอุไร

ชื่อเล่น : หมอแตง

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทพญ. สลิลทิพย์ ภาคย์ธวัช

ชื่อเล่น : หมอกิ๊ฟ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยขอนเเก่น

ทพญ. สุกฤตา เอี่ยมพินิจกุล

ชื่อเล่น : หมอม่อน

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กำลังศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต​ สาขาทันตแพท​ย​ศาสตร์​แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ. นัทธมน เกตุกาญจโน

ชื่อเล่น : หมอเต

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กมหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. ชวรชต์ มาไพศาลสิน

ชื่อเล่น : หมอมิลค์

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ.จรณวัณณ์ กองจันทึก

ชื่อเล่น : หมอจ๊ะ

ประวัติการศึกษา :

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา (เกียรตินิยม อันดับ2)
 • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรการอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา