ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทพญ. จารวี เจียรพันธ์

ชื่อเล่น : หมอออ

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560 (เกียรตินิยมอันดับ2)
  • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

พ.ต.ท. ทพญ. จิตริณี เกียรติบูรณกุล

ชื่อเล่น : หมอผึ้ง

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2545
  • ได้รับทุนเรียนต่อ Graduate diploma in forensic odontology (University of Western Australia

ทพญ.กนกภัสสร บุญดีกุล

ชื่อเล่น : หมอปราย

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
  • กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

ติดต่อเรา