ทันตแพทย์ทันตกรรมทั่วไป (GP)

ทพญ.ปัญญดา ฉันทศิริเวทย์

ชื่อเล่น : หมอวิว

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหิดล

ทพญ.โยษิตา กมลาศานิต

ชื่อเล่น : หมอนีร

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
    (เกียรตินิยมอันดับ2)

ทพญ.ปณัฏฐา โกมลสุรเดช

ชื่อเล่น : หมอนัท

ประวัติการศึกษา :

– ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เกียรตินิยมอันดับ2 )
-กำลังศึกษา หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมทั่วไป สถาบันทันตกรรม

ทพญ. จิณญา จุฑาแก้ว

ชื่อเล่น : หมอใหม่

ประวัติการศึกษา :

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. มนสิชา​ ธัญญภูมิ

ชื่อเล่น : หมอมีน

ประวัติการศึกษา :

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​
    (เกียรตินิยมอันดับสอง)

ติดต่อเรา